На 20 декември 2019 г. от 11.00 часа в залата на БТА бе проведена съвместна ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на АП и СБП относно следните утвърдени МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ISO В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОДА: ISO 2603 – технически изисквания за стационарни кабини за симултанен превод; ISO 4043 – технически изисквания за преносими кабини за симултанен превод; ISO 13611 – указания за общностен устен превод; ISO 17100 – изисквания за писмен превод; ISO 20108 – изисквания за качество и пренос на звук и картина при симултанен превод; ISO 20109 - изисквания за оборудване за симултанен превод; ISO 20228 – изисквания за устен превод в правната област; ISO 18841 – изисквания и препоръки за устен превод.