Чавдара Чавдарова Пантич

Чавдара Чавдарова ПантичИме: Чавдара Чавдарова Пантич
Езици:  А – Български;  В – Английски; - C – Руски
Специализация по области: финанси, банково дело, бизнес, право, политика, обществени науки, инфраструктурни проекти и др.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен.
Електронен адрес:  c_chavdar@abv.bg


Share this