До всички правителства в Европа

От името на EULITA, Европейската асоциация на преводачите в областта на правото, бих желала да изразя своето прискърбие за жертвите и всичките затруднения, през които преминават правителството и страната Ви в резултат на избухналата пандемия от COVID-19. Тя прерасна в безпрецедентна криза, която се отрази пагубно на всички нас.

Предвид гореказаното, бих желала да Ви обърна внимание на ситуацията на преводачите в областта на правото, които са сериозно засегнати от затварянето на съдилищата и търговските дружества във връзка с пандемията. С въвеждането на ограничителни мерки в страните, много от тези професионалисти се оказват без работа, тъй като ангажиментите им биват отменяни или значително съкращавани. За мнозина това означава 100% загуба на доход по време на иначе натоварения сезон през пролетта и началото на лятото, без ясна перспектива какво предстои да се случи през второто полугодие.

EULITA осъзнава, че държавните органи в цяла Европа предприемат мерки в помощ на бизнеса и наетите лица за смекчаване въздействието на тази безпрецедентна криза. Въпреки това обаче получихме информация, че в някои държави в предвидените мерки не са обхванати самонаетите преводачи в областта на правото, като по този начин те не се ползват от защитни мерки, а се нуждаят от спешно подпомагане.

Поради тези причини EULITA призовава всички правителства в Европа да обърнат внимание на този проблем и да предоставят финансова подкрепа на преводачите, за да им помогнат да се справят с последствията от пандемията от COVID-19. Наред с това, от името на EULITA, се обръщам към държавните власти да насърчават и препоръчват на публичните институции да предвидят промяна в настоящите обстоятелства, като при възможност прибягват до услугите на преводачи дистанционно от домовете им, вместо да отменят ангажиментите им. Бих желала да припомня на всички, че настоящата трагична ситуация не би следвало да се използва като оправдание за нарушаването на правото на справедлив процес.

Призоваваме всяко правителство да предприеме спешни и решителни действия за защита на професията на преводачите в областта на правото.

С уважение,

Daniela Amodeo
President of EULITA, the European Legal Interpreters and Translators Association